Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur ÜCRETSİZ İLAN VER

Müşteri Hizmetleri / (0312) 252 14 15

Zemin ve temel etüdü raporu hazırlanması için standart uygulamalar

Anasayfa Yazılar Zemin ve temel etüdü raporu hazırlanması için standart uygulamalar
Sevdiklerinizle Paylaşın

Zemin ve temel etüdü raporu hazırlanması için standart uygulamalar

imar ve şehircilik müdürlüğü

zemin ve temel etüdü raporu hazırlanması standart uygulamalar

1) Raporun içeriği ve formatı

09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazeteyle yürürlüğe girmiş olan ‘’Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Formatına’’ uygun şekilde hazırlanmalıdır. Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı

Ek olarak 17.02.2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazetede ‘’Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ de göz önüne alınarak rapor uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Raporda kesinlikle formata uygunluk aranacaktır. Ek-1 de paylaşılan Zemin ve Temel Etüdü Formatı dikkatlice incelenmelidir.

2) Arazi çalışmalarının yerinde denetimi

1. Derece deprem bölgesinde yer alan ilçelerin zemin etüt raporu kapsamında yapılan arazi çalışmalarının yerinde denetiminin sağlanması için, firma tarafından belediyenin ilgili mühendisine (Jeoloji mühendisi), Ek- 9‘da verilen dilekçe e-mail olarak gönderilecektir. (İlgili mühendisin mail adresi iletişim bilgileri kısmında verilmiştir.) İlgili dilekçeye cevaben yazılan onay mailinde, arazi çalışması denetimi için uygun gün ve saat belirtilir ve randevu verilir.

Denetim sırasında, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 ‘te verilen tutanaklar düzenlenecek ve düzenlenen bu tutanaklar mal sahibi (varsa), belediyenin ilgili mühendisi ve proje mühendisi tarafından onaylanıp rapor ekinde ibraz edilecektir.

NOT: Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 ‘te paylaşılan tutanaklar çalışmayı yapan firma tarafından temin edilmelidir.

Araştırma çukuru açılan yerler, sondaj yapılan yerler ve jeofizik serim yapılacak yerler titizlikle seçilmelidir. Seçilen yerler sahaya uygulanacak ve kontrol sırasında doğruluğu saptanacaktır. Bunun için arazi denetimi sırasında imar durumu ve plankote görülmek istenecektir.

Belediyemiz tarafından görevlendirilen ilgili mühendisin araziye ulaşımı, firma sahibi tarafından sağlanacaktır.

3) Raporun hazırlanması ve onay

Hazırlanan zemin ve temel etüt raporu 2 nüsha olarak (1 orijinal, 1 fotokopi), proje müellifi, yapı denetim firması ve yapı denetimin sorumlu jeoloji mühendisinin imzaları tamamlanarak dilekçe ile kayda alınır.

Raporlar, ilgili kontrol birimlerince kontrol edilecek ve eğer varsa eksiklikler tespit edilecektir. Tespit edilen eksiklikler mal sahibi veya yapı denetim firması belediyeye davet edilerek, eksiklikler giderilmek üzere dosya iade edilecektir.

Eksiklikleri giderilen zemin etüt raporunda yapılan incelemelerde eksiksiz olduğunun tespiti durumunda rapor onay tarihi Müdürlüğümüzce yapı ruhsatına işlenir.

Bir parselde birden fazla yapı varsa; her yapı için arazi çalışmaları ayrı ayrı yapılarak tek dosya içerisine eklenerek düzenlenecektir.

4) Zemin iyileştirme denetimi

Çalışma alanı, uygun analiz yöntemleri ile incelenip, zeminin problemli olduğu saptandığında, (zemin ve temel etüdü raporunun “sonuç ve öneriler” bölümünde önerilen) zeminde uygulanacak iyileştirme yöntemlerinden hangisine karar verildiğine ve projesine uygun yapılacağına dair bir rapor yazılmalı ve Ek-10 da verilen ilgili tutanak düzenlenip, belediyemize e-mail yoluyla gönderilmeli (ilgili mühendisin mail adresi iletişim bilgileri kısmında verilmiştir.)  ya da elden teslim edilmelidir. Belediyemiz ilgili mühendisleri tarafından bu yazı ve tutanak incelenecek ve zemin iyileştirme süreci yerinde denetlenecektir.

5) Temel kazısının yerinde denetimi

Temel kazısı aşamasında, temel derinliği, kazı sırasında alınması gereken önlemler vs. ‘nin projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, belediyemizin ilgili mühendisleri tarafından yerinde kontrol edilecektir.

 


İnşaat ruhsatı başvurusu için gerekli belgeler

Dilekçe (parsel sahibi ya da vekili tarafından imzalı) T.C. Kimlik No, adres ve telefon bilgileri yazılı olacak.

Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğünden aslı gibidir onaylı)

Parsel sahibi nüfus cüzdan örneği, vekalet ile yürütülecekse vekilin nüfus cüzdan fotokopisi, vekaletname, adres ve telefon bilgileri (Yapı sahibi Yapı müteahhitini vekil tayin edemez).

Kadastro Müdürlüğünden aplikasyon krokisi

Güncel İmar durumu

Harita Uygulama Dosyası

1. Vaziyet planı (bina yerleşimi, çekme mesafeleri, su basman kotu)

2. Mevcut zemin kotları

3. İmar adasında mevcut su basman kotları

4. Harita mühendisi taahhütnamesi

5. Yapı denetim şirketinin hizmet satın aldığına dair harita mühendisi ile yaptığı sözleşme

Zemin Etüd Raporu

1. Raporun her sayfası imzalı olmalıdır.

2. Yapı denetim şirketinin yetkilisi, hizmet satın alınan mühendis, hazırlayan mühendis tarafından zemin etüdünün ilk sayfası ve sonuç öneriler sayfası imzalı olmalıdır.

3. Jeoloji mühendisi taahhütnamesi

Yapı denetim şirketinin hizmet satın aldığına dair jeoloji mühendisi ile yaptığı sözleşme

Proje Mükelleflerine ait taahhütnameler (Ek-1 Form 1)

1. Mimari proje taahhütnamesi

2. Statik proje taahhütnamesi

3. Elektrik proje taahhütnamesi

4. Sıhhi tesisat proje taahhütnamesi

5. Asansör proje taahhütnamesi

6. Mekanik havalandırma proje taahhütnamesi

7. Isı yalıtım proje taahhütnamesi

Yapı Denetim kanununa tabi olmayan yapılarda Teknik Uygulama Sorumluluğuna Dair taahhütname (Ek-1 Form 2, 3, 4, 5)

Uygulama Projeleri

1. Mimari proje

2. Statik proje

3. Elektrik projesi ve Zayıf Akım Projesi (onaylı)

4. Sıhhi tesisat projesi

5. Kalorifer tesisat projesi

6. Asansör projesi

7. Mekanik havalandırma projesi

8. Peyzaj projesi ( Parsel alanı 2000m² üstü )

Not: Yapı denetime tabi olan projeler yapı denetim uygulama denetçi mimar ve mühendisleri tarafından imzalanmalıdır. Yapı denetime tabi olmayan projeler teknik uygulama sorumluluğunu üstlenen mühendisler tarafından imzalı olmalıdır.

Yapı Denetime Ait Gerekli Belgeler

1. Proje kontrol formları

2. Yapıya ilişkin bilgi formu

3. Yapı denetim izin belgesi sureti

4. Yapı denetim şirketi tarafından denetimin üstlenildiğine dair taahhütname

(form 3)

1. Yapı denetim şirketi ile mal sahibi arasında imzalanan yapı denetim hizmet sözleşmesi (form 4) sözleşmenin her sayfası imzalanacak.

2. Banka dekontu

Yapı Müteahhitine Ait Belgeler

1. Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında imzalanan sözleşme

2. Yapı müteahhidi taahhütnamesi

3. Nüfus cüzdan örneği

4. Vergi levha fotokopisi

5. Ticaret odası kayıt belgesi (2021 yılı)

6. İmza sirküleri

7. Yetki belgesi (şirket)

Şantiye Şefi Belgeleri

1. Nüfus cüzdan örneği

2. Adres-telefon bilgileri

3. Güncel ikametgah

4. Yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasındaki sözleşme

5. Şantiye şefi taahhütnamesi (Ek-1 Form 6)

6. Diploma fotokopisi

7. Şantiye şefi sicil durum belgesi

  a) Serbest olarak çalışmakta olan proje müellifi mimar ve mühendisler şantiye şefi olabilir. Şantiye şefi ikamet il sınırları dışında görev alamaz. 

  b) Yol kanal kotu tutanağı

  c) SGK Bildirim Formu ( SGK 2018-II genelgesine göre )


İmar durumu için gerekli belgeler

Müracaat Formu (Plan ve Proje Müdürlüğünce alınır.)

Tapu

Koordinatlı Kroki

Aplikasyon Krokisi

Kimlik Fotokopisi

Plankote

Yapı kullanma izin belgesi için gerekli belgeler

Müracaat Formu

SGK Müdürlüğünden alınan ilişik kesme belgesi

Vergi Dairesi Müdürlüğünden ilişik kesme belgesi

Teknik Uygulama Sorumluları Taahhütnamesi

Yangın Raporu

Sığınak Raporu

Yapı Denetim İş Bitirme Belgeleri ve Ekleri

Enerji Kimlik Belgesi

Kat irtifakı için gerekli belgeler

Dilekçe

Numaralandırmanın yapıldığı arsa paylarının gösterildiği ve başlık kısmında parsel sahibinin numarataj konusunda sorumluluğu kabul ettiğine dair imzasını içeren mimari proje

Yapı Ruhsatı fotokopisi

Kat mülkiyeti için gerekli belgeler

Dilekçe

Numaralandırmanın yapıldığı arsa paylarının gösterildiği ve başlık kısmında parsel sahibinin numarataj konusunda sorumluluğu kabul ettiğine dair imzasını içeren mimari proje (Daha önce kat irtifaklı olan yapılarda gerekmez)

Yapı Kullanma İzin Belgesi (4 adet)

Yanan yıkılan yapı formu için gerekli belgeler

Dilekçe

Tapu Fotokopisi

Mal Sahibi Kimlik Fotokopisi

Varsa Vekalet ve Vekil Kimlik Fotokopisi

Kentsel Dönüşümlü bina ise, Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Riskli Yapı Yazısı

Bina Fotoğrafı

Yıkım Sorumlusu (İnşaat Mühendisi) Fenni Mesuliyet Belgesi ve yıkılacak yapı ile ilgili Teknik Rapor

Su ve Kanalizasyon abonelik kesim yazısı

Yıkımdan sorumlu müteahhit evrakları

1. Müteahhit ticaret odası 2021

2. Müteahhit vergi levhası fotokopisi

3. Müteahhit kimlik fotokopisi

4. Müteahhit imza sirküleri

Yapı tamir izni için gerekli belgeler

Dilekçe

Tapu Fotokopisi

 Tamiratın Tanımı

NOT: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler

MADDE 59 - (1) Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir.

Kaynak; ilanarat.com

18.09.2021 Cumartesi

Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun. ilanarat.Com

Ücretsiz İlan Ver!

Hemen
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Tüm Ağımızda
Ücretsiz Yayınlansın!

Emlakçıdan veya Sahibinden Gayrimenkul ilanları için, Türkiye'nin Emlak İlan Sitesi ilanarat.Com

Copyright © 2021 Her hakkı saklıdır. ilanarat.Com