Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur ÜCRETSİZ İLAN VER

Müşteri Hizmetleri / (0312) 252 14 15

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği

Anasayfa Yazılar Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği
Sevdiklerinizle Paylaşın

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

 

1-    TARAFLAR VE ADRESLER

 

Arsa sahipleri :

   -                                                                                (TC no                                                  )

                                                                                                                                              –                      / İstanbul

   -                                                                                (TC no                                                   )    

                                                                                                                                              –                      / İstanbul

Müteahhit :

   -  

 

Garantör :

    -

 

2-    KONU

                             ili,                                   ilçesi,                      pafta,                  ada,                 parselde kayıtlı ……………. m2 alanlı arsaya imar ve yasalara uygun, aşağıda belirtilen şartlarda ve teknik özelliklerde kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

3-    HARCA ESAS DEĞER

Sözleşmenin noter harcına esas teşkil etmek üzere kararlaştırılan değeri                                       TL olup, taraflar bu bedelin taşınmazın gerçek değeri olduğu yolunda bir hak oluşturmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

4-    VEKÂLET VE TEMSİL

Yapılacak inşaat için, taşınmazın tapudaki cins tashihini yaptırmaya, belediyeden

imar durumunu almaya, arsa ve inşaatla ilgili olarak belediye, vilayet ve diğer kamu kurumları nezdin de arsa sahipleri adına gerekli her türlü talepte bulunmaya,

inşaat plan ve projelerini onaylatmaya, inşaat ve temel üstü ruhsatlarını ve oturma raporlarını almaya, inşaatın tamamlanmasına kadar devamı süresince, gereken her türlü resmi işlemlerin takibi için arsa sahiplerince, sözleşme tarihinden itibaren 3 gün içinde müteahhide yetki tanıyan bir vekaletname verilmesi kabul edilmiştir.

Taraflar arasında bir uyuşmazlığın bulunması yada devam etmesi durumunda müteahhit bu vekaletnamelere dayanılarak arsa sahipleri adına hiçbir tasarrufta bulunamaz.

Ayrıca müteahhit firma şirketinde hisse değişikliği yapıldığı taktirde yeni tüzel şekli arsa sahipleri onaylamaz ise sözleşmeyi tek taraflı olarak arsa sahipleri fesih edebilirler.

5-    YAPILACAK BİNALAR

Arsa üzerinde yetkili makamlarca tasdik edilecek projelere, inşaat ruhsatına, TSE şartlarına ve ekli teknik şartnameye uygun olarak inşaat edilecek mesken olarak kullanılacak bloklar halinde yapılardır.

6-    SÖZLEŞMENİN TAPUYA ŞERHİ

Tarafların her biri tek taraflı hareketle işbu sözleşmeyi tapuya şerhe yetkilidirler.

7-    İNŞAAT SÜRESİ

Sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde binaların projeleri hazırlanacak, inşaat ruhsatı alınarak, kat irtifakları kurulacak ve inşaata başlanacaktır. İnşaat ruhsatı alış tarihinden itibaren 24 ay içerisinde de iskan rapor ve daire tapuları alınarak mal sahiplerine daireleri teslim edilecektir. İnşaat süresi sözleşme tarihinden itibaren en fazla      ayı geçmeyecektir.

8-    PAYLAŞIM ORAN VE ESASLARI

Yüklenici tarafından yapılacak inşaatta %        mal sahiplerinin, %       müteahhitin olacaktır. Proje hazırlandığı zaman kat irtifakının kurulmasına esas şekilde taraflar karşılıklı sıralı seçim esası ile taraflar dairelerini belirleyecekler ve zabıt altına alınacaktır. Talep veya ihtiyaç halinde taraflar arasında daire değişimi karşılıklı rızaen yapılabilir. Paylaşımda doğan küsürat daireler müşterek mülkiyet olarak değerlendirilecektir. İmar mevzuat değişikliklerinden veya kottan doğabilecek kazanımlarda aynı oranlarda paylaşılacaktır.

9-    RİSK SİGORTASI

Yüklenici yapacağı inşaatı inşaat süresince geçerli olmak üzere zarar-risk sigortası yaptırabilir.

10-  GARANTÖR

Sözleşmede yer alan garantör müteahhitin bu sözleşmedeki yükümlülüklerinin tümünü, ceza-i şartların ödenmesi de dahil olmak üzere borçlar kanununun 110. maddesi anlamında garanti etmiştir.

 

11-    ARSA HİSSE DEVİR ORAN VE ZAMANLARI

Aşağıda belirtilen inşaat aşamalarına göre müteahhitin yazılı talebini müteakip olarak 7 gün içerisinde arsa sahipleri yükleniciye belirtilen oranda devir ve ferağı yapacaklardır. Eğer ilgili aşamada kat irtifakı tesis edilmiş ise kat irtifaklı arsa payı şeklinde devir ve ferağ yapılacaktır.

a)    İnşaatın bütün bloklarının su basmanı betonlarının atılıp temel üstü ruhsatın alınması halinde arsanın %10 payı ve ona bağlı bağımsız bölümlerinin %       

b)    İnşaatın bütün bloklarının kabası bitirilmesi, kapı ve pencere kasalarının takılmış olması halinde arsanın %20 payı ve ona bağlı bağımsız bölümlerinin %    

c)    İnşaatın bütün bloklarının ve bağımsız bölümlerinin tamamlanması, çevre düzeninin yapılması halinde arsanın %20 payı ve ona bağlı bağımsız bölümlerinin %    

d)    İnşaat ve bağımsız bölümlerin iskân izninin alınıp, tapu işlemlerinin bitirilmesi halinde arsanın %      payı ve ona bağlı bağımsız bölümlerinin %   

12-     İNŞAATIN KONTROL VE DENETİMİ

Arsa sahipleri müteahhitin işini engellememek koşulu ile yapılan imalatı ve sair hususları kendileri veya görevlendirecekleri teknik kişi vasıtasıyla her zaman kontrol edebileceklerdir. İnşaatın kontrol edilmesi hatalı veya ayıplı imalat nedeniyle doğan müteahhit sorumluluğunu kaldırmaz.Kusurlu görülen işler düzeltilecektir.

13-     DEVİR YASAĞI

Taraflar veraseten intikal durumu haricinde işbu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını karşılıklı yazılı muaffakat olmadan 3. kişilere devir ve temlik edemezler. Taşeron kullanımı bu kapsamda değildir.

14-     ŞUYUUN İDAMESİ

Arsa sahipleri veya müteahhit paylaşımdan doğabilecek müşterek maliklikleri için izale-i şuyu talep hakkını 5 yıl kullanmayacaklar isterlerse bu hususu tapuya şerh edebileceklerdir. Rızaen ön alım veya satış ile bu birliktelik çözülecektir.

15-     MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin ifası sırasında müteahhitin hatasından doğmayan imar veya sair mevzuattan kaynaklanacak inşa engelleri ile, savaş, deprem, sel ve benzeri doğal afetler, ülke genelinde çıkabilecek ağır ekonomik kriz ortaya çıkması hallerinde, bu hallerin ortadan kalkmasına kadar sözleşmede ki müteahhit taahhütlerinin ifası askıya alınır, belirlenen süreler durur, gecikmeler inşaat süresine ilave edilir, cezai şartlar uygulanmaz.

16-     İNŞAATIN GARANTİSİ

İnşaatın tamamlanmasını müteakip binalar ve daireler müteahhit ve maliklerin müşterek imzaları ile geçici kabul tutanağına bağlanacaktır. Kesin kabul geçici kabul tutanağının imzasından itibaren 1 (bir) yıl sonra yapılacaktır.

Müteahhitin taşıyıcı sistem ile açık ve gizli ayıplarından doğabilecek sorumlulukları konusunda yasal mevzuat hüküm ve süreleri geçerli olacaktır.

17-     GİDERLER

Sözleşme tarihine kadar olan tüm vergiler mal sahiplerince ödenecek, bu tarihten sonra inşaatın malzemeleri, yapımı, işçi ücretleri, ssk ve sigorta bedelleri, vergiler, harçlar, daire ve tapuların teslimi, iskan harçları, kat mülkiyeti işlem masrafları, yapı denetimi, noter giderleri velhasıl işin bitirilmesi ve teslimi için gerekli tüm giderler tahakkuk kimin adına olursa olsun müteahhit tarafından karşılanacaktır. Ayrıca elektrik, su,doğalgaz sayaçları ve abonelik müracaatları müteahhitçe yapılacak kullanım sözleşmeleri ise daire kullanıcılarınca yaptırılarak kullanıma açtırılacaktır. Ortak alanlarda kullanılacak olan elektrik, su cihaz ve abonelikleri müteahhit tarafından tamamlanacaktır.

18-     ÖLÜM VE İFLAS

Taraflardan bir veya bir kaçının vefatı veya mücbir sağlık sebeplerinden dolayı taraf olamamaları halinde kanuni mirasçıları sözleşmeyi iş sürelerine bağlı kalarak aynen idame ettireceklerdir. Müteahhitin iflası halinde ise arsa sahipleri sözleşmeyi tek yanlı ve haklı olarak fesih edebilirler.

19-     MÜTEAHHİTİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)    Müteahhitçe yaptırılacak projenin arsa sahiplerince muvaffakatı alınmadan onay ve uygulamasına geçilemez. Arsa sahiplerine sunulan öneri proje 10 gün içerisinde incelenerek varsa öneri değişiklik müteahhite bildirilecek ilgili düzenleme tamamlanarak tastik ve ruhsat için ilgili belediyesine verilecektir. Öngörülen süre içerisinde proje konusunda bir öneri gelmediği taktir de hazırlanan proje kesinleşmiş kabul edilecektir. Arsa sahiplerince uygun bulunmayan proje müteahhit tarafından yeniden düzenlenmesi ve muvafakat alınması gerekir. İnşaat aşamasında proje tadili gerekli olursa yine muvafakat alınacaktır.

b)    Müteahhit inşaatı anahtar teslim olarak yapmayı yüklendiğinden dolayı her türlü mevzuattan doğan bilcümle kanuni vecibelerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi üzerine almış olduğu gibi bunlardan doğacak mali, hukuki, idari cezai sorumlulukları da üzerine almıştır.

c)    Arsa sahiplerinin inşaat yapımı ile ilgili bilgisi bulunmadığından ötürü inşaat işinin fenni usul ve kurallarına göre yürütmek müteahhit sorumluluğu altındadır.

d)    İnşaatın sorumluluğu müteahhite ait olduğundan işyerinin güvenliğinden ve iş kazalarından münhasıran müteahhit sorumludur.

e)    Çalışan işçileri ssk kurumuna bildirmek mükellefiyeti tesis ettirmek ve primleri süresinde ödemek yükümü müteahhite aittir.

f)    Teknik şartname seviyesinin daha üstünde bir imalat müteahhit tarafından yapılır ise bunların bedeli her hangi bir şekilde arsa sahiplerinden talep edilmeyecektir.

20-     ARSA SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)    Arsa sahipleri arsayı işbu sözleşmenin imzasını müteakip içindeki kiracıyı tahliye ederek üzerinde ki tek katlı yapı ile birlikte            gün içerisinde müteahhite teslim edeceklerdir.

b)    Ekli teknik şartnamede arsa sahiplerince seçileceği belirlenen ürünler için müteahhitin davetini müteakip 10 gün içerisinde seçim yapılmalıdır, bu süre içerisinde arsa sahipleri veya vekili davete icap etmez ise ilgili seçimi müteahhit belirler ve uygular.

c)    Arsa sahipleri kat irtifakı tesisi için yazılı talebi müteakip kat irtifakı tesisi için yapılacak her tür işlemi aksatmadan yerine getireceği gibi bu uğurdaki yönetim planı tanzimi ve imzası dahil tüm yasal gerekleri de gecikmeksizin yerine getireceklerdir.

d)    İnşaatın seyrine paralel olarak yükleniciye inşaat karşılığı verileceği ve yukarıda ki maddelerde oranları kararlaştırılan arsa veya bağımsız bölüm hisselerinin devrini yapacaklardır.

e)    Arsanın sözleşme anına kadarki her türlü vergileri, varsa takyidatlarının kaldırılması içın gereken masrafların tamamı arsa sahipleri tarafından karşılanacaktır.

21-     TEBLİGATLAR

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle yapılacak her türlü tebligat ve yazışmalar tarafların yukarıda belirtilen adreslerine yapılacaktır. Olası değişiklikler 7 gün içerisinde taraflara bildirilecektir, bildirilmeyen değişiklik nedeniyle bilinen adreslerine giden tebligatlar geçerli olup tebliğ edilmiş hükmü doğuracaktır.

22-     İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİ

Taraflar birbirlerine güven duyarak ve karşılıklı iyi niyetle işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.Bu nedenle olabilecek uyuşmazlıkları öncelikle bir araya gelmek suretiyle çözmeye çalışacaklardır.Bu şekilde sorunu çözemez iseler  hakem cihetiyle çözüm aranır.Bu konuda HMUK hükümleri uygulanır. Tarafların seçtiği hakemler 3. hakemi seçemez iseler bu konuda asliye ticaret mahkemesi seçeceği 3. hakem görev yapar.İhtilaf vukuunda Kadıköy mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

23-     SÖZLEŞMENİN FESHİ VE CEZA-İ ŞARTLAR

İşbu sözleşmedeki ve ekli teknik şartnamedeki şartlara uymamak taraflar için fesih hakkı doğurur. Sözleşmeye aykırılık durumunda aşağıdaki hükümler uygulanır.

a)    İnşaat süresinde tamamlanamaz veya iskan alınamaz ise arsa sahiplerin kira kaybı, gecikme cezası, vs. zararlarına istinaden her ay için geçerli olmak üzere ay/50.000.USD ceza-i şartı müteahhit arsa sahiplerine öder. Gecikme süresi 6 ayı geçtiği taktir de arsa sahipleri sözleşmeyi fesih edebilirler.

b)    Arsa sahipleri de inşaatın seyrine uygun hisse devirlerini haklı bir neden olmaksızın yapmamaları halinde veya vekaleti vermemeleri halinde yahut irtifak – mülkiyet tesisleri için gerekli işlemleri yerine getirmedikleri taktir de her geçen gün için 500.USD bu süre 10 günü geçtiği taktirde matbu nitelikte 20.000.USD ceza-i şartı müteahhite öderler. Ayrıca müteahhit sözleşmenin aynen ifasını talep ve dava edebilir.

c)    Sözleşmenin feshi halinde inşaatın %50 bitip bitmeme durumuna göre fesih geçmiş veya ileriye etkili olacaktır. İnşaatın %       bittikten sonra fesih ileriye etkili olacak ve müteahhit o ana kadar yaptığı inşaata karşılık kendisine düşen bağımsız bölümlerin maliki olacaktır.

d)    Müteahhitin iflası, konkordato ilanı, icra takiplerinin semeresiz kalması hallerinde arsa sahipleri sözleşmeyi geçmişe yönelik olarak feshedebilirler. Bu taktir de alınan tapular iade olunur. Müteahhit giderleri ise yüklenici karı hariç maliyet bedeli ile en geç 24 ay içerisinde arsa sahiplerince ödenir.

 

      23 (yirmiüç) maddeden oluşan 3 (üç) sayfalık işbu kat karşılığı inşaat sözleşmesi ekli teknik şartnamenin ayrılmaz parçasıdır. Taraflarca okunup imzalanmıştır.     /      / 20…

Ayrıca sitemizde konuyla ilgili başka makalede bulunmaktadır incelemek isterseniz tıklamanız gerekli link aşağıda.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Yapılır?


06.11.2019 Çarşamba

Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun. ilanarat.Com

Ücretsiz İlan Ver!

Hemen
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Tüm Ağımızda
Ücretsiz Yayınlansın!

Emlakçıdan veya Sahibinden Gayrimenkul ilanları için, Türkiye'nin Emlak İlan Sitesi ilanarat.Com

Copyright © 2021 Her hakkı saklıdır. ilanarat.Com